ข้อมูล โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

776

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120731
รหัส Smis 8 หลัก : 57042010
รหัส Obec 6 หลัก : 120731
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ขุนตาลวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Khuntanwittayakhom
ที่อยู่ : หมู่ 11 169 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57340
โทรศัพท์ : 0-5319-3145
โทรสาร : 53193151
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 18/6/2518
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 70 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 14:24:19 น.)