ข้อมูล โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

856

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320305
รหัส Smis 8 หลัก : 56022009
รหัส Obec 6 หลัก : 320305
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ขุนควรวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ที่อยู่ : หมู่ 8 สบขาม ตำบล อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ : 56140
โทรศัพท์ : 0-5498-0572
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : py2pong444@gmail.com
เว็บไซต์ : http://school.obec.go.t
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ขุนควร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 120 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2558 เวลา 18:21:16 น.)