ข้อมูล โรงเรียนขุนขวากพิทยา

1133

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุนขวากพิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120578
รหัส Smis 8 หลัก : 57040120
รหัส Obec 6 หลัก : 120578
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ขุนขวากพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khoonkhwarkpittaya school
ที่อยู่ : หมู่ 5 ขวากเหนือ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : 53608370
โทรสาร : 53608370
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : kkpittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.kkpittaya.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 105 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:16:13 น.)