โรงพยาบาลแม่สาย

2625

โรงพยาบาลแม่สาย

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  : 101 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
โทรศัพท์ : 053-731300-1 ,053-642510
ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (สายตรง) 053-734224
งานประกันสุขภาพ (สายตรง) 053-734302
อีเมล : mshcrm@gmail.com, maesai@maesaihospital.com
เว็บไซต์ :  http://www.maesaihospital.com/
Facebook : Maesai Hospital