โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

1549

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : 1039 ถนนสถานพยาบาล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5371-1300
โทรสาร : 0-5371-3044
E-mail address : phh5701@health2.moph.go.th
ต้นสังกัด : โรงพยาบาลรัฐบาล
ต้นสังกัดในส่วนกลาง : สำนักงานปลัดกระทรวง / กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ : www.crhospital.org