โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

2423

โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  : 63 หมู่ 3 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
โทรศัพท์ : 053-603123
โทรสาร : 053-603120
อีเมล : somdej999@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.sdpy-hospital.com