แม่น้ำลาวคู่บ้าน ห้วยล้านพลับพลาคู่เมือง
พระธาตุจอมหมอกแก้วลือเลื่อง
นามประเทืองแผ่นดินทอง