อำเภอดอยหลวง

2129

ดอยหลวงสูงสง่า ธาราสองสาย หลากหลายประเพณี
สี่เผ่าพี่น้อง แดนทองเกษตรกรรม

อำเภอดอยหลวง ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2539 โดยแยกมาจากอำเภอแม่จัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอดอยหลวง ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

อำเภอดอยหวงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด
เขตปกครองข้างเคียง – ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเชียงแสน
– ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ
– ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเมืองเชียงราย
– ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่จัน

อำเภอดอยหลวงเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่กำลังพัฒนาด้านคมนาคม ผังเมือง และเศรษฐกิจ และยังเป็นอำเภอที่เป็นอำเภอเพื่อผ่านไปอำเภอเชียงแสน พรมแดนประเทศลาวและพม่า เป็นอำเภอที่อยู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำกก

การเดินทาง

  • ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098 กิ่วพร้าว(แม่จัน) – ปงน้อย(ดอยหลวง) – บ้านแก่น(เชียงของ) ถนนสายหลักเชื่อมถนนสายเอเซีย AH3
  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1271 ปงน้อย(ดอยหลวง) – เชียงแสน ถนนสายรองเชื่อม ถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 (เชียงแสน-เชียงของ)