ตารางการบิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

9
ตารางการบิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ” ✈️
เที่ยวบินต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบกับสายการบินที่ให้บริการโดยตรง ✈️ ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่และตลอดระยะเวลาการเดินทาง
🔹
เว้น____ ร ะ ย ะ ห่ า ง ____ระหว่างรับบริการ
“Social Distancing”
**********************
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โทร 0 5379 8000 , 0 5379 8999